Công bố thông tin về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng Lê Hải Nam kể từ ngày 15/08/2022

15/08/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis Công bố thông tin về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng Lê Hải Nam kể từ ngày 15/08/2022

15082022 – GFM – CBTT Miễn nhiệm Kế toán trưởng Lê Hải Nam

Genesis
Scroll To Top