Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin

04/03/2011

AIC – Báo cáo tài chính 2010

AIC – Báo cáo tài chính 2010 04032011 AIC BCTC 2010

Chi tiết
18/10/2016

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

Báo cáo tài chính quý III năm 2016 18102016 AIC BCTC quý III 2016

Chi tiết
12/04/2017

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2016

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2016 12042017 AIC BCTLATTC 2016

Chi tiết
07/01/2016

Phương án PHCP tăng vốn điều lệ 2016

Phương án PHCP tăng vốn điều lệ 2016 07012016 AIC Phương án PHCP Tăng VĐL

Chi tiết
14/08/2019

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2019

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2019 14082019 AIC BCTLATTC bán niên 2019

Chi tiết
25/12/2015

Bổ nhiệm Phó giám đốc 2015

Bổ nhiệm Phó giám đốc 2015 25122015 AIC QĐ Bổ nhiệm phó TGĐ

Chi tiết
15/01/2013

Giấy phép điều chỉnh 15/01/2013

Giấy phép điều chỉnh 15/01/2013 15012013 AIC Giấy phép điều chỉnh

Chi tiết
22/07/2019

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 22072019 AIC BCTC quý II 2019

Chi tiết
19/01/2019

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 19012019 AIC BCTC quý IV 2018

Chi tiết
20/04/2020

Tài liệu họp Hội đồng cổ đông 2020 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis

Tài liệu họp Hội đồng cổ đông 2020 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis 20042020 GFM Họp ĐHĐCĐ

Chi tiết
02/04/2020

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020

GFM công bố Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 File đính

Chi tiết
20/10/2020

Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 20102020 – GFM – Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tài chính

Scroll To Top