Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin

23/05/2022

Họp HĐQT Quý II – Góp vốn & cử đại diện góp vốn lập Quỹ thành viên

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố thông tin họp HĐQT Quý II – Góp vốn &

Chi tiết
18/05/2022

Thông báo mời họp HĐQT Quý II năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố thông báo mời họp HĐQT Quý II. 18052022 – GFM

Chi tiết
29/04/2022

Người được ủy quyền CBTT

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis CBTT Người được ủy quyền CBTT. 29042022 – GFM – CBTT người

Chi tiết
29/04/2022

CBTT họp HĐQT Quý II năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis CBTT họp HĐQT Quý II về góp vốn QTV và sửa QCNB.

Chi tiết
29/04/2022

CBTT họp ĐHCĐ Thường niên 2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis CBTT họp ĐHCĐ Thường niên 2022. 29042022 – GFM – CBTT ĐHCĐ

Chi tiết
26/04/2022

Thông báo mời họp HĐQT Quý II năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố Thông báo mời họp HĐQT Quý II năm 2022. 26042022

Chi tiết
20/04/2022

Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2022. GFM –

Chi tiết
15/04/2022

Miễn nhiệm Phó TGĐ phụ trách nghiệp vụ

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis miễn nhiệm Phó TGĐ phụ trách nghiệp vụ. 15042022 – GFM –

Chi tiết
15/04/2022

Báo cáo thường niên 2021

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố báo cáo thường niên năm 2021. 15042022 – GFM –

Chi tiết
07/04/2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 07042022

Chi tiết
06/04/2022

Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường

Chi tiết
16/03/2022

GFM – CBTT họp HĐQT Quý I.2022

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Genesis Công bố thông tin họp Hội đồng Quản trị Quý I.2022 16032022

Chi tiết

Báo cáo tài chính

Scroll To Top